Gebruikersnaam:
Paswoord:
 

Voorwaarden

Algemene voorwaarden Alimentatie Online

1° de identiteit van de titularis van het vrij beroep is de heer Arvid DE SMET, advocaat-bemiddelaar, met kantoor te België, 9960 Assenede, Hollekenstraat 4

2° de belangrijkste kenmerken van het goed of van de dienst betreffen de opmaak van specifieke persoonsgebonden tekstdocumenten in het kader van de berekening en/of betaling en/of wijziging van alimentatie voor kinderen

3° alle prijzen zijn inclusief lasten, taksen en belastingen (alle belastingen inbegrepen)

4° er zijn géén extra leveringskosten boven de vermelde prijzen;

5° de wijze van betaling geschiedt per on-line overschrijving, VISA of Mastercard. De overeenkomst wordt uitgevoerd door het veilig bewaren en bewerken van de door de gebruiker ingevoerde gegevens, de elektronische verwerking ervan tot een bruikbaar document volgens de wensen van de gebruiker en in overeenstemming met de wettelijke vereisten, en de toezending ervan per e-mail op het e-mailadres waaronder de gebruiker ingelogd is.

6° er wordt gewezen op de bepalingen van artikel 14, § 3, met name het ontbreken van een verzakingsrecht wanneer de gebruiker gegevens invult binnen de zeven werkdagen vanaf de login, en bovendien de teksten die worden gegenereerd aan de hand van de door de gebruiker aangebrachte gegevens zodat deze volgens de aanwijzingen van de cliënt zijn vervaardigd en een duidelijk persoonlijk karakter hebben verkregen. Er bestaat evenmin een verzakingrecht voor elke professionele gebruiker (cfr. art. 2, 2° Wet)

Art. 14. Wet 2 AUGUSTUS 2002 betreffende de op afstand gesloten overeenkomsten inzake de vrije beroepen (BS 20.11.2002)

ß1. De cliŽnt kan, zonder betaling van een boete en zonder opgave van redenen, aan de overeenkomst verzaken binnen een termijn van ten minste zeven werkdagen te rekenen vanaf de datum van de ontvangst van het goed of, voor diensten, van de sluiting van de overeenkomst.
Indien de titularis van het vrij beroep op die datum de verplichtingen van artikel 13 niet heeft uitgevoerd, wordt evenwel de in het vorige lid vermelde termijn op drie maanden gebracht. Indien binnen deze termijn van drie maanden de inlichtingen bedoeld in artikel 13 verstrekt zijn, begint de in het vorig lid vermelde termijn van zeven werkdagen te lopen vanaf dat ogenblik.
ß 2. Wanneer het verzakingsrecht overeenkomstig dit artikel door de cliŽnt wordt uitgeoefend, is de titularis van het vrij beroep verplicht de door de cliŽnt gestorte bedragen zo spoedig mogelijk en in elk geval binnen dertig dagen terug te betalen.
Aan de cliënt kunnen voor de uitoefening van zijn verzakingsrecht enkel de rechtstreekse kosten voor het terugzenden van de goederen worden aangerekend.
ß 3. Tenzij de partijen anders zijn overeengekomen, kan de cliŽnt het verzakingsrecht niet uitoefenen voor overeenkomsten :

1° betreffende de levering van diensten waarvan de uitvoering met instemming van de cliënt is begonnen vóór het einde van de in § 1 bedoelde termijn van zeven dagen;
2° betreffende de levering van goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan de schommelingen op de financiële markt, waarop de titularis van het vrij beroep geen vat heeft;
3° betreffende de levering van goederen die volgens de aanwijzingen van de cliënt zijn vervaardigd of een duidelijk persoonlijk karakter hebben gekregen of die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden of snel kunnen bederven of verouderen;
4° betreffende de levering van geluids- of beeldopnamen of van computerprogrammatuur waarvan de verzegeling door de cliënt is verbroken.

ß 4. Indien de prijs van het goed of de dienst waarop de overeenkomst slaat, volledig of gedeeltelijk gedekt is door een krediet dat door de titularis van het vrij beroep of door een derde partij op grond van een akkoord tussen die derde en de titularis van het vrij beroep verstrekt is, wordt de kredietovereenkomst van rechtswege ontbonden, zonder boete, wanneer de cliŽnt overeenkomstig dit artikel gebruik maakt van zijn recht om aan de overeenkomst te verzaken.
Ingeval het krediet door een derde overeenkomstig het vorige lid verstrekt is, wordt de derde door de titularis van het vrij beroep onverwijld op de hoogte gebracht van de verzaking door de cliënt.

Art. 15.

§ 1. Tenzij de partijen anders zijn overeengekomen, moet de titularis van het vrij beroep de bestelling uitvoeren binnen een termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de dag na die waarop de cliënt die bestelling aan hem heeft toegezonden.
Indien de overeenkomst door de titularis van het vrij beroep niet wordt uitgevoerd omdat het bestelde goed of de bestelde dienst niet beschikbaar is, moet de cliënt daarvan in kennis worden gesteld. De cliënt kan vragen dat de bedragen die hij eventueel ter betaling heeft overgemaakt, zo spoedig mogelijk en in elk geval binnen dertig dagen worden terugbetaald.
ß 2. In geval van gebruik door een cliŽnt van een toestel voor de elektronische overdracht van gelden in het kader van een overeenkomst op afstand, en met uitzondering van professionele gebruikers, zijn de bepalingen van artikel 81, ß 5, van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument van toepassing. (= frauduleus gebruik) |
artikel 81, § 5. Bij frauduleus gebruik van een instrument voor de elektronische overmaking van geldmiddelen bedoeld in artikel 2, 1°, a) , b), en c) , van de wet van 17 juli 2002 betreffende de transacties uitgevoerd met instrumenten voor de elektronische overmaking van geldmiddelen, of van een oplaadbaar instrument waarvan de oplaadbare waarde hoger is dan het bedrag vermeld in artikel 8, § 3, van dezelfde wet, kan de consument in het kader van een overeenkomst op afstand en onder de voorwaarden beschreven in artikel 8, § 4, van dezelfde wet, de annulering van de verrichte betaling vragen, behalve indien hij zelf frauduleus heeft gehandeld. In geval van annulering betaalt de uitgever hem de gestorte sommen binnen de kortst mogelijke termijn terug. »

7° er zijn géén extra kosten verbonden aan het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand, andere dan de normale kosten voor telefoon- en internetverkeer, dat NIET door alimentatie-online wordt aangerekend.

8° Onze aansprakelijkheid, die contractueel van aard is, blijft beperkt tot het voorwerp van de overeenkomst, en is in omvang gelimiteerd tot het door de gebruiker reeds betaalde bedrag, exclusief interesten of kosten. De aansprakelijkheid strekt zich niet uit tot enige schade aan (computer)materiaal, gevolgschade, enige temporele derving of laattijdigheid, evenmin als voor schade aan derden. In geval U toch meent dat er een fout is gebeurd die aan ons is toe te schrijven, verbindt U er zich toe om deze door ons te laten herstellen binnen een redelijke termijn van minstens vijftien dagen, alvorens enige andere aanspraak te laten gelden. Daartoe dient U ons op straffe van onontvankelijkheid resp. ongegrondheid binnen de acht dagen een aangetekend schrijven te richten, met het bewijs van de eventuele tekortkoming van onzentwege.

9° Advocaat A.M.J.A De Smet is ingeschreven op het tableau van de Orde van Advocaten te 9000 Gent, Opgeëistenlaan 401/P. Hij is eveneens bemiddelaar erkend door de Federale Bemiddelingscommissie te 1000 Brussel, Defacqstraat 1. Voor eventuele problemen van deontologische aard in het kader van deze website die u niet kan oplossen met advocaat De Smet zelf kan U terecht bij voormelde instanties.